2019-10-11 13:00

Månadsrapporter Ascensus September 2019

Nu finns månadsrapporterna för nedladdning!

Månadsrapport Ascensus Trend Movestic

Månadsrapport Ascensus Offensiv Movestic

 

Under september steg de globala aktiemarknaderna överlag, främst  Europa och Sverige bidrog mest positivt, om än med lite högre osäkerhet i bakgrunden. 


Under månaden var det främst olika centralbanksbesked som bidrog till den positiva utvecklingen. Med hänvisning till fortsatt svaga makroindikatorer sänkte både ECB och Fed sina styrräntor under månaden. ECB har även igen påbörjat stödköp av obligationer. 
Handelskriget mellan USA och Kina som under augusti helt dominerade utvecklingen på de finansiella marknaderna har fortsatt att vara ett orosmoment men har kommit lite i skymundan under månaden. 


Obligationsräntorna steg lite under början av månaden men föll sedan tillbaka och månaden i sin helhet bjöd på ungefär oförändrade räntor.


Den svenska kronan höll sig ungefär oförändrat mot den amerikanska dollarn medan kronan stärktes något mot euron. Guldpriset, som de senaste månaderna stegrats, föll med 3 % under månaden.

 

Ascensus Offensiv Movestic
I Ascensus Offensiv Movestic som normalt är fullinvesterad i aktier har vi fortsatt inte varit fullinvesterade, vi har istället fortsatt att ha investeringar i korta räntor samt haft en något högre kassaandel än normalt.

 

Ascensus Trend Movestic
I Ascensus Trend Movestic som i ett normalt konjunkturläge är investerad 75/25 i aktier respektive räntor har vi fortsatt hållit aktieandelen något lägre. Vi har sedan tidigare ökat ränteinvesteringar inom långa räntor och minskat kreditrisk och vi har under månaden haft en något högre kassaandel än normalt.