2019-04-08 16:49

Månadsrapport Ascensus Mars 2019

Nu finns månadsrapporterna för nedladdning!

Månadsrapport Ascensus Trend Movestic

Månadsrapport Ascensus Offensiv Movestic

Utvecklingen i den globala aktiemarknaden var svagt positivt under mars men avkastningen mellan regionerna var varierande. Sammanfattningsvis kan man dela upp avkastningen i två delar, de utvecklade länderna exklusive Japan hade en positiv avkastning medan tillväxtländerna hade det lite tuffare och slutade på minus i lokala valutor. Sverige tillhör undantaget bland de utvecklade länderna och avkastade negativt under månaden, främst på grund av penningtvättsskandalerna i banksektorn med Swedbank i spetsen. Summerar vi kvartalet som gått kan vi dock konstatera att Q1 2019 varit historiskt starkt. Den amerikanska aktiemarknaden har t.ex. haft den bästa Q1-utvecklingen sedan 1998.

Den svenska kronan stärktes något mot euron och försvagades mot dollarn under månaden. Den amerikanska centralbanken Federal Reserves (Fed) besked att lämna sin styrränta oförändrad på 2,25-2,50 procent samtidigt som den signalerade att man inte längre tror på några fler räntehöjningar under 2019. Signalerna från Fed i kombination med att den svenska KPI-inflationen rapporterades in någon lägre än väntat bidrog till att förväntningarna om att Riksbanken kommer skjuta upp den planerade räntehöjningen ökat vilket i sin tur bidrog till att kronan försvagats mot dollarn. Samtidigt har euron och det brittiska pundet försvagats mot kronan efter alla turer med Brexit-förhandlingarna. Britterna har under månaden haft flera omröstningar i parlamentet där samtliga förslag röstades ner. Det blev nej till det föreslagna Brexit-avtalet, nej till en hård Brexit, och nej till en ny folkomröstning.

I spåren av handelskonflikten har Kina sänkt sitt tillväxtmål från 6,5 procent till spannet 6-6,5 procent. BNP-tillväxten uppgick till 6,6 procent 2018 vilket var den lägsta tillväxttakten på tre årtionden.

I USA har den amerikanska räntekurvan inverterats vilket innebär att de korta räntorna är högre än de långa. Detta är en oroande signal över de globala konjunkturutsikterna. Det var första gången sedan 2007 som den korta räntan handlades över den längre tioårsräntan.

Hemma i Sverige har den pågående penningtvättsskandalen dominerat nyhetsflödet och pressat banksektorn. Samtliga storbanker gav negativ avkastning under månaden vilket har dragit ner den finanstunga Stockholmsbörsen. Ett bolag som däremot lyckats vända sin negativa trend är H&M som redovisade ett bättre än väntat under det första kvartalet och bruttomarginalen kom in högre än förväntningarna. Bolaget slutade därmed som en av vinnarna på börsen under mars.

 

Ascensus Offensiv Movestic

Ascensus Offensiv Movestic redovisade en avkastning på 0,6 procent vilket var i linje med avkastningen på de globala aktiemarknaderna. Avkastningen kom huvudsakligen från exponeringen mot den amerikanska aktiemarknaden. Den starka dollarn har gynnat fonden mer än eurons försvagning mot kronan då den amerikanska aktieexponeringen är större än den europeiska. Under månaden har fonden ökat exponeringen mot de asiatiska marknaderna.

 

Ascensus Trend Movestic

Ascensus Trend Movestic har under månaden haft en bra utveckling under månaden med en uppgång på 0,7 procent. Fondens alternativa investeringar har varit en stark bidragande faktor till den positiva avkastningen medan den svenska exponeringen tynger fonden. Under månaden har fonden minskat exponeringen mot den svenska marknaden till neutral vikt från att tidigare legat något överviktad.