2017-01-13 09:26

Året som gått

Vi har nu lagt ett intressant och på många sätt överraskande år bakom oss.

Flera omvälvande händelser har skett runt om i världen, inte minst i vårt närmaste område, Europa. Det har varit stora flyktingströmmar, flera terrordåd, Brexit och kuppförsök i Turkiet. En kombination av en relativt trög ekonomisk återhämtning i Europa, försvagad ekonomisk utveckling i delar av Asien och råvaruberoende ekonomier samt en stor medelklass i USA som tagit mycket stryk sedan finanskrisen har ställt saker och ting till på sin spets: Populistiska strömmingar har vunnit gehör i ökande utsträckning i större delen av västvärlden och på sina håll i till exempel Asien. Den stora finalen på det politiska området var det amerikanska presidentvalet, där Donald Trump, till mångas, inklusive undertecknads, förvåning vann. Låt vara att ”popular vote” gick till demokraterna och Hillary Clinton men ändå.

2016 var också ett år då världens centralbanker återigen satte sin prägel på marknaderna. Massiva penningpolitiska stimulanser från de europeiska och japanska centralbankerna samt att FED agerade mer återhållsamt än vad många bedömt medförde att räntenivåerna bottnade ur mot sommaren. I Sverige agerade Riksbanken fortsatt expansivt – i samklang med ECB – och sänkte reporäntan till -0,5 procent. Under andra halvan av året började marknadsaktörer fokusera allt mer på den allt starkare ekonomiska återhämtningen i USA och började fokusera på FED:s kommande räntehöjningar. Räntorna i USA började stiga ganska kraftigt men förstås från en låg nivå, framför allt de långa räntorna.

Den amerikanska dollarn började framförallt under det andra halvåret att stärkas kraftigt – mot euron, svenska kronan och många tillväxtmarknadsvalutor.

De globala aktiemarknaderna hade en volatil utveckling men i sin helhet visade marknaden tillförsikt gentemot aktier och de större marknaderna slutade året med goda avkastningar. I början av året, som många bedömare räknade med skulle börja starkt, dippade de globala aktiemarknaderna kraftigt på oro för en kinesisk ekonomisk hårdlandning. Det visade sig ganska snabbt att farhågorna var överdrivna och oron blåste ganska snabbt över. De fortsatt låga räntorna och centralbankernas olika lättnadsprogram medförde att aktier som tillgångsslag ändå var ganska attraktiva.

I Ascensus fonder har vi under året varit än mer aktiva ifråga om allokering och vi har också adderat flera nya placeringar och, i viss utsträckning, nya tillgångsslag. Till exempel har vi ganska kraftigt viktat om våra ränteplaceringar i syfte att minska kreditrisk. Vi har också under andra halvan av året minskat räntedurationen generellt. Vi har till exempel adderat konvertibler som ett sätt att navigera i den nya och delvis annorlunda marknadsmiljön vi har befunnit oss i.

Vi är också glada att förvaltningsresultatet för helåret har varit mycket bra och konstaterar att avkastningen för året är bland de bästa i förhållande till andra jämförbara fonder i vår fondkategori.

Vi är övertygade om att aktiv allokering under året vi har framför oss kommer att vara avgörande för förvaltningsresultatet. Vi förvaltare vill passa på tacka för förtroendet att förvalta era kunders kapital. Vi känner oss inspirerade att ta oss an årets utmaningar

Varmt välkommen att höra av dig till oss om du har frågor.

3676.Ascensus_2016.815x.jpg